Изберете вашият размер:

Изберете нов размер:

Разлика в диаметрите (мм)

  ТЪРСИ

Разнообразие на модели автомобилни гуми и джанти

Открийте страхотни оферти на джанти, най-ефективните всесезонни и зимни гуми, както и летни гуми с намаление

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

II. ДЕФИНИЦИИ

III. ПРЕДМЕТ

IV. ЦЕНИ

V. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

XI. ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

XII. ОТКАЗ ОТ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА ЦЕНА

XIII. ДРУГИ

 

I. OБЩИ РАЗПОРЕДБИ

I.1 - Gumi-varna.com (www.Gumi-varna.com) е собственост на фирма "Данто груп" ООД, и всеки който има достъп до него, декларира, че е съгласен с по-долу изложените, общи условия за ползването му. Gumi-varna.com е уебсайт за електронна търговия - продажба и доставка на публикуваните в него стоки.

I.2 - Настоящият документ съдържа Oбщите условия на договор за ползването на уебсайт-а, заявяването и закупуването на предлаганите чрез Gumi-varna.com - електронна интернет-страница, стоки между Gumi-varna.com, от една страна, наричано по-долу за краткост "Доставчик" и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент".

I.3 - Тези общи условия се намират на адрес www.gumi-varna.com .

I.4 - Доколкото предлаганите от Gumi-varna.com стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика.

I.5 - При извършване на промени в Общите условия, Доставчикът се задължава да уведоми Клиента, като изпрати на електронната му поща и/или публикува на видно място в Gumi-varna.com или в клиентския му профил, съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.

I.6 - Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Доставчика, възникнали във връзка с валидно подадена заявка за покупка на стока, подадена преди уведомлението за промяна в Общите условия.

 

II. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-доло термини и изрази, имат следното значение:

II.1. „Уебсайт/сайт" ("website") е обособенно място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

II.2. „Данто груп" ООД е търговското дружество, с ЕИК: 203407658 с адрес на управление: гр. Варна (Централен офис) бул. Христо Смирненски №135, email: info@gumi-varna.com

II.3. Gumi-varna.com (www.gumi-varna.com) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от „Данто груп" ООД - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

II.4. „Клиент" е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия.

II.5. „Клиентски профил" е обособена част от Gumi-varna.com, съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана от Доставчика, като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Клиентският профил дава възможност на Клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията,  записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия www.gumi-varna.com, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др.

II.6. „Потребителско име" е Е-Майла на Клиента, посредством които той се индивидуализира в www.gumi-varna.com.

II.7. „Парола" е избран от Клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.gumi-varna.com  стоки и услуги.

II.8. „Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара, или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

II.9. „Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията, да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

II.10. „Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без стойността на доставката на стоката до клиента.

II.11. „Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора, обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

II.12. „Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

II.13. „Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява или един от елементите, на което осигурява автоматична обработка на данни.

II.14. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

II.15. „Бисквитка" ("cookie") е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.

II.16. „Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

II.17. „Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

II.18. „Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт.

 

III. ПРЕДМЕТ

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.gumi-varna.com стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.gumi-varna.com изисквания за закупуване на конкретните стоки.

IV. ЦЕНИ

IV.1. Всички цени в www.gumi-varna.com са в български левове, с включен ДДС.

IV.2 Указаните в www.gumi-varna.com цени на отделните стоки са за единична бройка.

IV.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.

IV.4. Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Клиента.

V.УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Условията за доставка са описани в секцията Условия за доставка

VI. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Начините за заплащане и дължимите суми от Клиента са описани в секцията Начини на заплащане

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

VII.1. Доставчикът се задължава:

 - да достави в срок заявената за покупка стока;

 - да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

VII.2. Доставчикът има право:

 - при зареждане на уебстраницата www.gumi-varna.com, да инсталира върху компютрите на Клиента бисквитки (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

 - да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика. Доставчикът си запазва правото да поставя електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Доставчика и в клиентския профил Клиента;

 - да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предлагани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

VII.3. Доставчикът няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и Доставчика, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на Доставчика (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и други).

VII.4.  Доставчикът полага грижа информацията в интернет-страницата да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

VII.5. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до интернет-страницата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

VII.6. Доставчикът не гарантира, че достъпът до интернет-страницата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Доставчика.

VII.7. Доколкото Доставчика не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, Доставчикът не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

VII.8. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.gumi-varna.com.

VII.9. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.gumi-varna.com и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

VII.10. Доставчикът не носи отговорност за начина, по който Клиентът използва уебсайта www.gumi-varna.com, както и възможните злоумишлени и противоправни действия, извършвани от Клиента.

  VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 VIII.1. Клиентът се задължава:

 - да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

 - да плати цената на заявената от него стока в сроковете и по начина, предвидени в тези Общи условия;

 - да заплати разходите по доставката;

 - да получи стоката или да осигури трето лице, което да получи стоката в сроковете за доставка на посочения от клиента адрес от негово име и за негова сметка;

 - да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

 - да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до клиентския му профил, както и при вероятност от такъв;

 - с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход";

 - да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация;

 - при ползване на уебсайта www.gumi-varna.com да не извършва злоумишлени действия, както и всякакви други действия, които нарушават българското законодателство.

VIII.2. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

VIII.3 Клиентът има право на:

 - достъп в режим онлайн до www.gumi-varna.com при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Доставчика. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.

 - достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни.

VIII.4. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Доставчика.

VIII.5. Клиентът се задължава при ползване на www.gumi-varna.com.:

 - да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

 - да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на интернет-страницата;

 - да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват интернет-страницата, както и да не използва интернет-страницата по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

 - да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в www.gumi-varna.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

 - да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
- да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

VIII.6. При неспазване на задълженията по предходната алинея, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Клиента. В тези случаи, Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

На основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета и съгласно дейностите, извършвани от страна на Данто груп ООД, в ролята му на онлайн търговец, с оглед нормалната работа на служителите и едновременно максималната защита на лични данни се създаде настоящата декларация. Тази декларация съдържа информация относно обема, обхвата, целта на събиране, начина на обработка и съхранение на Вашите лични данни в онлайн магазина gumi-varna.com, както и Вашите права относно възможността да влияете на изброените процеси.

 

1. Данни за администратора:

Данни на ЮЛ: Данто груп ООД, гр. Варна (Централен офис) бул. Христо Смирненски №135, ЕИК: 203407658.

Данни за връзка: гр. Варна (Централен офис) бул. Христо Смирненски №135, тел. +359 878 11 01 23; e-mail: info@gumi-varna.com

 

2. Видове лични данни

Тук са описани видовете лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от сайта gumi-varna.com

 • Имена – изисква се, за да се удостовери еднозначно получателят на стоките/услугите и съобщенията
 • Телефон – изисква се, за да има бърза комуникация с потребителя, в случай на проблеми при доставката, с цел максимално опазване на неговите потребителски права
 • Адрес – изисква се, за да получи потребителя стоките на желано от него място
 • E-mail адрес – изисква се, за да получава потребителя административни съобщения във връзка с направената поръчка или допълнителни документи, удостоверяващи неговата покупка. При изрично съгласие по чл. 3 т. 2 - за осъществяване на маркетингови активности и получаване на търговски съобщения.

Предприети са всички технически и организационни мерки за ограничаване на обема на лични данни до горе-посочения списък. Тези данни са напълно достатъчни за целите на Администратора, да извърши дейностите от т. 3. Ако по някаква причина, при комуникация с наш сътрудник, Ви бъдат поискани допълнителни данни, моля подайте сигнал.

3. Цели и срокове.

В сайта gumi-varna.com се събират лични данни с две конкретни цели:

 • Осъществяване на търговска сделка. Всеки потребител предоставя своите лични данни за да сключи сделка от разстояние. Във връзка с това, той може да получи следните административни съобщения на посочения от него e-mail адрес:
  1. За успешна поръчка
  2. За начало на обработката на поръчката от оператор
  3. За изпращане с куриер или отказ на поръчката
  4. Съобщение, което съдържа фактура за направената покупка

Основание: задължение от страна на продавача, Данто груп ООД, да издаде първичен счетоводен документ.
Срок за съхранение: относно първични счетоводни документи - законово установен за 5 години.

 • Маркетингови активности. Всеки потребител на gumi-varna.com може да бъде обект на търговски и рекламни съобщения, персонално адресирани до него или като част от по-широка целева група. Личните данни на потребителя, могат да бъдат използвани и за активността му по отношение на лоялни програми и/или свързани с активността му при посещаване на страници от интернет сайта gumi-varna.com.
  Основание: изрично съгласие на потребителя да получава търговски и рекламни съобщения. Волеизявлението за съгласие на потребителя се декларира със специална отметка в електронните формуляри, където се събират неговите лични данни за тези цели. 
  Срок за съхранение: Съгласието се счита за валидно за срок от 36 месеца, ако не настъпят действия от страна на субекта, произтичащи от неговите права, описани в т. 4

 

4. Права на потребителя

Всеки потребител има следните права, във връзка с обработката и съхранението на личните му данни

 • По всяко време да пожелае заличаване, корекция и ограничаване на обработването на личните си данни, които се съхраняват от Администратора за всякакви цели, различни от законово изискуемите.
 • Да поиска сведение как и при какви условия се съхраняват данните и какви мерки са взети за тяхното опазване
 • Директно да достъпва и променя данните си в секция „Моите данни“ в акаунта, чрез инструменти за редакция, достъпни след оторизация с е-мейл и парола.
 • Да подаде оплакване до контролният орган КЗЛД на адрес www.cpdp.bg, в случай, че прецени, че правата му са нарушени от Администратора

Реда на упражняването на правата изброени по-горе е:

 • Волеизявление чрез секция „Моите данни“ в акаунта на потребителя.
 • Волеизявление чрез е-мейл кореспонденция на посочените в чл. 1 е-мейл адреси.
 • Волеизявление чрез препоръчана кореспонденция до адреса за контакт посочен в чл. 1

5. Отказ от начално предоставяне на лични данни

Всеки потребител може да откаже да предостави лични данни на сайта gumi-varna.com, като не попълни предвидените за това полета или като откаже да предостави данните при вербална комуникация със служител на gumi-varna.com.

Последствия, ако изискуемите данни не бъдат предоставени:

За осъществяване на търговска сделка. Потребителят няма да може да получи желаната стока, тъй като ще е невъзможно да бъде адресирана пратката.

За маркетингови активности. Потребителят няма да може да получава търговски предложения и преференции по маркетингови активности и лоялни програми.

6. Случаи в които ще бъде поискано съгласие за използване на лични данни

 1. Първоначално персонално съобщение на е-мейл адреса на потребителя (за съществуващи регистрирани потребители) във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. В е-мейла ще бъде поместен персонален линк, при кликването на който, потребителя ще се съгласи с по-нататъшното използване на личните му данни свързани с маркетинговите активности, влючително участие в лоялната програма Бонус портфейл. Активността ще бъде записана в регистъра. Съгласието (натискането на линка) не е задължително.

 2. Регистрация за участие в маркетингови активности и участие в лоялна програма. Съгласието е задължително, защото са необходими данните на потребителя във връзка с участието му в тях. Без изричното му съгласие, събирането на личните му данни ще бъде нарушение на Регламента.
   
 3. Финална стъпка при осъществяване на поръчка. Съгласието за предоставяне на лични данни във връзка с маркетингови дейности не е задължително. Данните на потребителя ще бъдат обработвани единствено с цел осъществяване на търговска сделка от разстояние (чл. 3 т. 1).

  4. Персонално съобщение за подновяване на съгласието, след изтичане на срока за обработка на личните данни на потребителя, свързани с цел участие в маркетингови активности (чл. 3, т. 2). Потребителят ще получи персонално съобщение на е-мейл адреса си. В е-мейла ще бъде поместен персонален линк, при кликването на който, потребителя ще се съгласи с по-нататъшното използване на личните му данни свързани с маркетинговите активности, влючително участие в лоялната програма Бонус портфейл. Активността ще бъде записана в регистъра. Съгласието (натискането на линка) не е задължително.

 

7. Разкриване на данни

Във връзка с дейността и законовите задължения на Администратора, данните на потребителите могат да бъдат разкривани на следните субекти:

 1. Институции - всички данни, свързани с първичните счтоводни документи (фактура и разписка от лицензиран пощенски оператор), необходими за осъществяване на сделка
 2. Куриер - лични данни (имена, адрес, телефон) се предоставят на куриерската фирма с цел осъществяване на доставката
 3. Банка - в единични случаи, при връщане на стоки от потребителя, се осъществява банков превод да възстановяване на сумата от покупката. С банковата институция се споделят имена и IBAN на потребителя
 4. Лични данни могат да бъдат предоставяни на разследващи органи (МВР, прокуратура и др.) след предоставяне на законови основания за това и в случай, че не е изтекъл срока за съхранение, предвиден в чл. IV

Извън по-горните случаи, данни на трети страни и субекти няма да се предоставят.

 

8. Как предпазваме Вашите лични данни

При попълване на Вашите лични данни, те се изпращат към нас. За да ги защитим от неправомерен достъп, ние ги криптираме, използвайки технологията за сигурен пренос на данни SSL (SecureSocketsLayer), която в момента е най-често прилаганият и най-сигурният метод за пренос на данни в Интернет. Той се използва винаги, когато се предават чувствителни данни. Въпреки това ние не носим отговорност, ако сте обект на измама от страна на трети страни и сте попаднали на фалшив сайт наподобяващ нашия. Затова се уверете, чре сте посетили именно сайта gumi-varna.com, като откриете икона на зелен катинар в близост до адресното поле на браузъра, както и адреса на сайта да започва с https://.

Протоколът SSL (SecureSocketLayers) се използва за защита на данни, които потребителите изпращат на наш сървър през Интернет. SSL осигурява защитата на информацията по три начина:

• Предаваните данни се криптират.
• Осигурява връщането на формуляра с данните само и единствено на сървъра, който първоначално го е изпратил.
• Проверява дали данните са пълни и непроменени в момента, в който достигнат съответния получател.

Вашите данни не се предоставят на трети страни, с изключение на случаите по чл. 7.


Достъп до Вашите данни имат само служители, определени от управителя на дружеството, които са запознати с изискванията на регламента.

9. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"


1. Използвани от gumi-varna.com „бисквитки“.
gumi-varna.com използва два вида бисквитки – бисквитки за потребителска сесия (остават на устройството само за текущата сесия на браузване) и фиксирани бисквитки (остават на устройството за фиксиран период от време или докато не бъдат изтрити от потребителя).

2. Как се използват бисквитките получени чрез посещаване на gumi-varna.com?
Посещаването на сайта може да създаде бисквитки със следните цели:
• Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
• Бисквитки за регистрация;
• Бисквитки за рекламна дейност и анализ на продажби / поръчки;
• Бисквитки на рекламни платформи и интрументи за анализ - Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads.

Бисквитките, които използва сайта gumi-varna.com не идентифицират личността на интернет потребителите. Всеки софтуер за достъп до уеб-сайтове (браузър) позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Въпреки това, всеки софтуер дава и възможност за управление на начина за съхраняване на бисквитки, както и инструменти за изтриването им.

3. Защо се използват и са важни „бисквитките“ в интернет пространството?
Бисквитките помагат на потребители и собственици на сайтове при ежедневното им преживяване в интернет като предоставят следните възможности:
• Показване на съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя.
• Оферти и рекламни предложения, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.
• Идентифициране на потребител, без да е необходимо да въвежда своите данни за вход при отварянето на всяка страница или да излага публично същите при съставянето на адрес.
• Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.
• Измерване на посещенията от инструменти за анализ, които подпомагат собствениците на сайтове да предложат по-добри услуги и продукти, както и за подобряване на потребителското изживяване в сайтовете им.

4. С посещаването на този сайт потребителите на gumi-varna.com се съгласяват бисквитки от gumi-varna.com, негови партньори и рекламните платформи използвани от него да бъдат поставяни на устройствата им. Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт, като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта.

5. Потребителя се счита за уведомен по отношение на неиндивидуализираното проследяване на неговото поведение на сайта и в интернет при посещение, покупка, записване, преминаване от друг сайт и др. от страна на gumi-varna.com. За настройка на бисквитките от трети лица (най-популярните рекламни платформи) Потребителя може да използва и сайта: http://www.youronlinechoices.com/bg/

6. В случай на съгласие за използване на лични данни по реда на чл.3, данните от бисквитките могат да бъдат обвързани с личните данни на потребителя. 


10. Други

Данто груп ООД, уважава Вашата лична неприкосновеност. Нашето дружество събира, съхранява, използва и обработва лични данни единствено доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му при спазване на приложимите законови изисквания.

X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

X.1. Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на Доставчика за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на Доставчика и/или носителят на авторското право.

X.2. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.gumi-varna.com (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 XI. Законова Гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове

1. Обхват на гаранцията

Гаранцията, предоставяна от Данто груп ООД, покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнали в следствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация.

2. Срок на гаранцията

24 (двадесет и четири) месеца от датата на закупуването или до износване на протектора настъпило преди изтичане на срока на гаранцията.

Гума, която е едностранно, частично или напълно износена до стойността на протектора се счита за негодна за употреба и не подлежи на гаранция.

3. Гаранцията не покрива

Щети и повреди, възникнали поради:

 • неправилен монтаж/демонтаж на гумата
 • неправилно съхранение и експлоатация, включително, но не само:
  • недостатъчно напомпване или пренапомпване;
  • натоварване, несъответстващо на товарния индекс, отбелязан на гумата;
  • експлоатация със скорост, несъответстваща на скоростния индекс на гумата;
  • системни резки потегляния с превъртане и/или резки спирания с блокиране на .
 • неизправност в ходовата част на автомобила (основна причина за неравномерно износване, изкривяване на цялостната конструкция на гумата и др.);
 • неравност на пътната настилка (удари в дупки, бордюри и др., както и образувалите се в следствие на тях балони в гумата);
 • механично въздействие на остър предмет;
 • въздействие на органичен разтворител (бензин, нафта, масло и др.) при извършен ремонт;
 • е установен опит за отстраняване на дефекта от неупълномoщени за целта лица;
 • причини за повредата са природни бедствия;

Ако настъпилите повреди са в резултат на неправилна употреба и при използване на гумата по начин, неадекватен за предназначението, следва да съобразите и това, че при такава употреба се повишава рискът за безопасността и сигурността на транспортните средства, респективно на лицата, вещите и превозните средства, намиращи се в близост.

4. Рекламация и обезщетение

За да предявите рекламация е необходимо да се свържете с нас на тел. 0878110123 и/или имейл info@gumi-varna.com
При представяне на гумата за рекламация, купувачът е длъжен да представи документи, издадени от Данто груп ООД, удостоверяващи покупката на гумата и гаранционна карта.
Срокът за предоставяне на становище по рекламацията е 30 дни за физически лица и 90 дни за юридически лица.

Всички рекламации се заявяват в писмен вид, като попълнения формуляр можете да изпратите по пощата или на имейл. Адресите можете да намерите в секция "Контакти", а формуляра можете да истеглите от секция "Рекламация".
В случай на оспорване на експертното становище на специалиста на продавача, за последно и неоспоримо ще се счита становището на експерта по качество и технологични процеси на производителя.

5. Допълнителни разпоредби съгласно ЗЗП

Потребителят има право да предяви рекламация, независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно ЗЗП, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл.112-115 от ЗЗП.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба.В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната  й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
Съгласно закона, даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които, в сравнение с другия начин на обезщетяване, са неразумни, като се вземат впредвид:

 • Стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 • Значимостта на несъответствието;
 • Възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него;

Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът ще я приведе в съответствие с договора за продажба.
Привеждането на потребитерската стока в съответствие с договора за продажба ще се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламация от потребителя.
След изтичането на този едномесечен срок, потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените, вследствие на несъответствието, вреди.
При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по посочения по- горе ред, той има право на избор между една от следните възможности:

 • Разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 • Намаляване на цената;

Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване на цената на стоката, когато продавачът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
Съгласно чл. 114 ал. 3 от ЗЗП, търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока, който срок спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребилеската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Упражняването на правото на потребителя на рекламация не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск различен от срока за предявяване на рекламация.
За неупоменати по горе правни норми действат разпоредбите на ЗЗП.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС

Казаното в настоящия раздел се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

 XII. Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока;

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна в т.ч. да не е нарушена целоста на поставените върху опаковката етикети. Потребителят да е предоставил на www.gumi-varna.com покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

Правото на отказ, не се касае за стоки доставени, от чужбина по предварителна индивидуална заявка на клиента и/или заплатени с авансово плащане.

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
 3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес) и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (www.gumi-varna.com).

Формулярът за право на отказ можете да изтеглите от тук.

Същият можете да изпратите на електронен адрес: info@gumi-varna.com или по пощата на адрес: гр. Варна (Централен офис) бул. Христо Смирненски №135, Данто груп ООД, ЕИК 203407658

След като получим Вашият отказ, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Очакваме, да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

 XIII. ДРУГИ

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Финансирано от Европейския съюз. План за възстановяване и устойчивост

От 24.07.2023 г.. „Данто Груп“ ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG-RRP-3.005-4546-C01
Проектът: „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия “ се финансира по Национален план за възстановяване и устойчивост , приоритетна ос Интелигентна индустрия, процедура BG-RRP-3.005 Общата стойност на проекта е 20 000.00 лева, като размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100%. Целта на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация в предприятието.